นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แม็กซ์ โปรเฟสชั่นนอล ฟิตเนส

      บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแม็กซ์ โปรเฟสชั่นนอล ฟิตเนส (“สมาชิก”) ที่สมาชิกดังกล่าวอาจสมัครไว้กับบริษัท ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลง ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกแม็กซ์ โปรเฟสชั่นนอล ฟิตเนส รูปแบบแพ็กเกจต่างๆ กับทางบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่ จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุ ไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดให้แก่ท่านเนื่องจากการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน

      นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการเป็นสมาชิกของท่านกับบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการ ให้บริการหรือการจำหน่ายสินค้าหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่บริษัทอาจให้แก่ท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการหรือการ ติดต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทและบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ เป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศสำหรับแต่ละการ ประมวลผลดังกล่าว โดยเฉพาะการประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

      ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้อง กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศ นโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
      ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีความ จำเป็นสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการสมัครสมาชิกและการจัดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกต่างๆ ที่บริษัทต้องดำเนินการให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูล มีดังนี้
       1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ,Passport รวมถึงข้อมูล อื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครของสมาชิกแต่ละประเภท
       2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
       3. ข้อมูลการชำระค่าสมาชิกและรายละเอียดธุรกรรมการชำระค่าสมาชิกของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการชำระเงินและหลักฐาน การชำระเงินค่าสมาชิก ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงรายละเอียดธุรกรรมการชำระค่าสมาชิก ของท่าน ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
       4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

       จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
       ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
       1. เพื่อกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติการสมัครสมาชิกตามเงื่อนไขการพิจารณาที่บริษัทอาจกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
       2. เพื่อการยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกของสมาชิกแต่ละท่าน ในการที่บริษัทจะให้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิก อันได้แก่ (1) การ สะสมคะแนนจากการชำระค่าสมาชิก เพื่อใช้สิทธิในการแลกของรางวัลหรือการแลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (2) การได้รับส่วนลดพิเศษหรือได้ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทอาจจัดขึ้น และ (3) การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิก ต่างๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนดและการออก Newsletter เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสมาชิกที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทควรกำหนดช่องทางการรับ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางใด ทั้งนี้ บริษัทจะรับประกันดำเนินการ ดังกล่าวโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทได้ประกาศกำหนดให้ท่านสมาชิกทราบ
       3. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้ บริการหรือการเป็นสมาชิก การตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการ ดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
       4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความ คิดเห็นต่างๆ)
       5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี
       6. กรณีได้รับความยินยอมเฉพาะเจาะจงจากสมาชิก ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์อื่นๆ

       บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกกับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านอาจกลับมาสมัครสมาชิกใหม่อีก ครั้งภายหลังจากการยกเลิกสมาชิกภาพ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพิ่มเติมอีก 1 ปีภายหลังจากสิ้นสุด ระยะเวลาสมาชิกภาพดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วน บุคคลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทต้องดำเนินการ

       การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
       โดยหลักการแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทได้รับเป็นความลับแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่ง ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะเพื่อการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน และ (ii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่มีตาม กฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

       คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
       บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การ แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       สิทธิของเจ้าของข้อมูล
       บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุม ของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ ( 1) สิทธิขอเข้าถึงและ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้db ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของ ข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของ ท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว
 
   
   
MAYA Lifestyle Shopping Center
Chiang Mai, Thailand
052 081 555
maxxfitness@maya.com
MEET ME ON